Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Képviselője .
13/1999

Önálló Képviselői Indítvány
Javaslat a strandfürdő üzemeltetésének felügyeletére

Előzmény: az előző Képviselő-testületi ülés határozattal felkérte a Szervezési, Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Leányfalui Strandfürdő üzemeltetésének ellenőrzését ellátó felügyelő bizottság létrehozásához. Tekintettel arra, hogy a Bizottság az utóbbi három alkalommal nem tudott határozatképes létszámban összeülni, a bizottsági ülésre a bizottság elnökének minőségében előterjesztett javaslatomat az alábbiak szerint a Tisztelt Képviselő Testület elé terjesztem.

Indoklás: a CASTRUM Kft több esetben nem a bérleti szerződés szellemében járt el, a falu érdekeinek védelme érdekében folyamatos kapcsolattartás szükséges.

Az alábbi határozati javaslat a következő szempontok figyelembevételével került összeállításra:
a) A felügyelő bizottság feladata:
- a bérleti szerződés betartatása
- a falu érdekeinek érvényesítése az üzemeltetés során
- az üzemeltető helyi adói bevallásának ellenőrzése
b) Az ellenőrzés szakmai oldalról hiteles legyen. A különböző szakterületek igényét részben a következő táblázat szemlélteti:
Főbb strand-üzemeltetési szempontok szakterületek
gazd. műsz. manag. jogi
Állagmegóvás +
Értéknövelő beruházás (cél, tartalom, megvalósulás) + + +
Előírások betartása +
Látogatottság fejlesztése + + +
Téliesítés megvalósítása + +
Adóbevételek a strandból (ellenőrzés, fejlesztés) + +
c) Mivel a falu gazdasági helyzete a bizottság munkáját csak társadalmi megbízatási körben tudja biztosí-tani, az egy személyre jutó igénybevétel elviselhető legyen. A több személy egyben az objektivitást is növeli.

Határozati javaslat:
1. Leányfalu Önkormányzata rendeljen felügyelő bizottságot a Leányfalui Strandfürdő ellenőrzésére.
2. A felügyelő bizottság feladata legyen:
- a bérleti szerződés betartatása,
- a falu érdekeinek érvényesítése az üzemeltetés során,
- az üzemeltető helyi adói bevallásának ellenőrzése.
3. A felügyelő bizottság tagjai és szakértői képviselők és külső bizottsági tagok legyenek, akik tevékenységüket e minőségükben lássák el, helyszíni ellenőrzésüket pedig az illetékes polgármesteri hivatali dolgozó szakértőjeként végezzék.
4. A felügyelő bizottság tagjai és szakértői személyi összetételét szakismereti szempontok határozzák meg, különös tekintettel a gazdasági, műszaki, társaságvezetési és jogi szakismeretekre, létszámukat pedig az, hogy tekintettel a társadalmi megbízatási jellegre, egy-egy személyre elfogadható mértékű terhelés jusson.
6. A felügyelő bizottság megalakításához a Képviselő testület a következő személyeket kérje fel:
bizottsági tagként: Hegedűs Erzsébet, Pereházy Pál, Dr Tóth Béla
külső szakértőként: Dr Tóth Mária, Bálint József, Dr Gombocz István
7. A bizottság a munkáját a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve maga szervezze, terveiről, munkájáról a polgármesternek rendszeresen számoljon bel.
8. A bizottság az általa begyűjtött információk feldolgozásához más szakértőket is vehessen igénybe. Ha ennek gazdasági terhe van, előzetesen önkormányzati engedélyt kelljen beszereznie.

Leányfalu, 1999. július 9. .....................
Dr Tóth Béla
képviselő