Termálvíz szolgáltatási szerződés
tervezet
amely létrejött egyrészről
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (2016 Leányfalu, Petőfi Sándor u. 15.)
a leányfalui termálkút tulajdonosa, továbbiakban Tulajdonos,

másrészről az
SZRT-SERVICE Kft (1027 Budapest, Ganz u. 16.)
továbbiakban Fogyasztó

között az alábbi feltételekkel:

1.) Tulajdonos vállalja, hogy Fogyasztó leányfalui fióktelepe (2016 Leányfalu Móricz Zsigmond u.. 169., továbbiakban mint Fióktelep) számára termálvizet ad el. Fogyasztó kijelenti, hogy részben saját fürdő üzemeltetése, részben egyéb (melegvíz ellátás, fűtés, stb) célra Tulajdonostól termálvizet vesz.

2.) Szerződő felek jelen szerződést vagyoni értékű jogként kezelik, amely jog szerzett jogként, a felek bárminemű ellenszolgáltatása nélkül, a mai naptól áll fenn.

2.a.) Szerződő felek és jogutódjuk akkor tartoznak ellenszolgáltatással egymásnak ezen vagyoni értékű jogért, amikor a termálvíz szolgáltásban tartalmi csökkenés áll be.

2.b.) Az ellentételezendő vagyoni értékű jog értékének kiszámításánál a követelő oldalán fennálló, a termálvíz szolgáltatás fenntartásához vagy fogadásához szükséges berendezéseknek, beruházásoknak a követeléskori előállítási értékét és az utolsó teljes évi termálvíz díj ötszörösét kell alkalmazni. Az így kiszámított összeget módosítja a felek között külön szerződésben rögzített mérték, amely szerződés akkor jön létre, amikor valamely fél a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében hozzájárul a másik fél tulajdonának vagyoni növeléséhez.
Amennyiben a termálvíz szolgáltatás nem teljesen szűnik meg, az itt szerepeltetett összegnek az éves szolgáltatott termálvíz díjának csökkenése arányában vett részét kell megtéríteni..

2.c.) A vagyoni értékű jog kiszolgálásának havária okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén egyik félnek sem jár ellentételezés.

2.d.) Amennyiben más megállapodás nem születik, a vagyoni értékű jog kiszolgálása nem szüneteltethető, csak megszüntethető és újra létesíthető.

3.) Szerződő felek 1. pontban foglalt akaratukat határozatlan időre rögzítik.

4.) A szerződés megszűnik
- a szerződődésben álló felek közös megegyezésével, amely megegyezés kiterjed a végkielégítés mértékére is,
- hat havi felmondási idő alkalmazása melletti felmondással, és
- a termálvíz szolgáltatás folytatását lehetetlenné tevő havária esetén. A Ptk.-ban foglalt havária okokon kívül haváriának kell tekinteni a termálkút üzemeltetői felelősségtől független üzemképtelenné válását is.

5.) Tulajdonos a szerződés teljesítése érdekében köteles a termálkút mindenkori üzemeltetőjével (továbbiakban Üzemeltető) jelen szerződés tartalmát, és az ezzel kapcsolatos elkötelezettségeket ismertetni. Az Üzemeltető személyében beálló változás, vagy bármi más, Üzemeltető és Tulajdonos közötti esemény jelen szerződés teljesítését nem befolyásolhatja.
Amennyiben Tulajdonos arról nyilatkozik, hogy nem képes az egyébként működőképes termálkút üzemeltetésére, Fogyasztó jogosult a szerződés hatályos mellékletében foglalt mértékben a termálkutat üzemeltetni, ha a szükséges műszaki és jogi feltételeket biztosítja. A fogyasztói üzemeltetés időszakában Fogyasztó a termálvíz díja helyett csak a Tulajdonosnak a Fogyasztó érdekében felmerült közvetlen költségeit köteles számla ellenében megtéríteni. Egyetemlegesen felel viszont Fogyasztó az üzemeltetés során okozott károkért.

6.) Fogyasztó köteles a Fióktelep, mint ingatlan, tulajdonjogi változásakor a Tulajdonos szolgáltatói érdekeinek változatlanságáról intézkedni. Amennyiben ez nem lehetséges, Tulajdonost a 2. pont szerint ellentételeznie kell.

7.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a termálvíz mennyiségére vonatkozóan jelen szerződés mellékletében (továbbiakban Melléklet) minden évben, a szolgáltatás kezdete előtt legalább két hónappal új megállapodást kötnek.
7.a.) A termálvíz szolgáltatás ütemezését Fogyasztó a termálkút üzemeltetőjével (továbbiakban Üzemeltető) egyezteti, amely alapján keletkező részletes kötelezettségének tudomásulvételét Üzemeltető a Melléklet aláírásával igazolja.
7.b.) A Mellékletben kötött megállapodásokkal egyidőben Tulajdonos közli, és a Mellékletben rögzíti a termálvíz díját is. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a termálvíz nettó díját nem emeli magasabbra, mint a mindenkori nettó ivóvíz díj, és a víznek a 13 C fok-ról a szolgáltatatott hőmérsékletre melegítéséhez szükséges gáz vagy villamos energia (amelyik kisebb) nettó árának összege.

8.) Jelen szerződés nem terjed ki Fogyasztó használtvíz elhelyezésére, és kerítésén belüli vízkezelési körülményeire. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek Fogyasztót terhelik, a keletkező hasznokat Fogyasztó élvezi.

9.) A tárgyhóban ténylegesen szolgáltatott termálvíz díjának megfizetése a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig leolvasott vízmérő állás és az előző elszámolási leolvasás közötti különbségből számított vímennyiség után a Tulajdonos vagy a termálvíz szolgáltatásra megbízottja által benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételét követő 8 munkanapon belüli átutalással történik.
A számla kiegyenlítetlenségéről átadott felszólítástól számított 8. munkanaptól a számla kiegyenlítéséig Tulajdonos jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. A késedelmes összeg kamata a mindenkori jegybanki kamat kétszerese.

10.) A vízszolgáltatást érintő meghibásodásról Fogyasztó és Üzemeltető egymást és Tulajdonost haladéktalanul értesítik, a hiba elhárítását Fogyasztó és Üzemeltető - saját területén saját költségére - haladéktalanul megkezdi és elvégzi.
Kártérítési igénnyel egymással szemben Fogyasztó és Tulajdonos a termálvíz díjának mértékéig léphetnek fel, amennyiben a hiba felróható cselekmény következménye. A kártérítés igénye a hiba keletkezésétől számított 15 napon belül jelenthető be a Fogyasztó és Üzemeltető által közösen hitelesített hibafelvételi jegyzőkönyv mellékelésével. Tulajdonos az Üzemeltető hibájából keletkező meghibásodásból származó kárát, a termálvíz díjának kétszeresét, Üzemeletetővel, annak felelősségbiztosítása útján rendezi.

11.) Tulajdonos vállalja, hogy a mindenkori Üzemeltetővel olyan szerződést köt, amely biztosítja Fogyasztó jelen szerződésben rögzített jogainak kiszolgálását.

12.) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vízügyi jogszabályok az irányadók.

13.) A szerződő felel jelen szerződést elolvasás után közösen értelmezték, mint akaratukkal megegyezőt, aláírták.

Melléklet a Termálvíz szolgáltatási szerződéshez
a 2001. évre
Tervezet

A termálvíz díja mért köbméterenként a mindenkori ivóvíz díj 190 %-a.
Folyó évben szolgáltatott víz mennyisége: 7500 m3.
Kapcsolattartó személyek:
Tulajdonos részéről: a Polgármesteri Hivatal műszaki előadója,
Fogyasztó részéről: a Fióktelep üdülővezetője,
Üzemeltető részéről: jelen melléklet aláírója, illetve beosztásában utódja.
Szolgáltatási időszak: 2001. ......................-tól 2001...............................-ig.
A fővízmérő állása, amelytől Fogyasztónak f.évi termálvíz díj fizetési kötelezettsége keletkezik:..................m3.
Szolgáltatás időbeosztása: