Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Szervezési, Jogi és Ügyrendi Bizottságának elnöke .

Leányfalu Polgármestre
számára
H.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2001. április 21-én megtartott közmeghallgatás tapasztalatai bizonyították, hogy a község jelentős része nem ért egyet az Önkormányzat ezidáig kifejtett tevékenységével a leányfalui strandfürdő
- tulajdoni viszonyainak alakítása, és
- üzemeltetési felügyeletének
vonatkozásában.
Amennyiben az Önkormányzat a község lakosságának akaratát kívánja képviselni, le kell vonnia azt a következtetést, hogy a testületi döntések előkészítésére és a tulajdonosi érdekeknek a bérlővel szembeni érvényesítésére szervezeti változtatást kell eszközölnie.
A fentiek alapján javasolom, hogy Polgármester asszony terjessze elő a következő képviselő testületi ülésre egy olyan bizottság megalakítását, amely intézkedési jogkörrel ellátja a fent nevezett feladatokat. A Testület ezzel egyidőben pedig oszlassa fel a strand felügyeleti munkacsoportot.
A bizottság elnökének javasolom Tamási János képviselő társamat, mivel ő képviselői tisztje során mindvégig félreérthetetlenül a község most elhangzott véleménye mellett emelt szót, továbbá nincs bizottsági elnöki megbizatása.
A bizottság belső tagjának javasolom magamat, aki ugyancsak a községi akarat irányában indítottam tevékenységeimet, továbbá úgy a tanult, mint a gyakorolt szakterületem a legközelebb áll a képviselő testületben a strand és a termálkút üzemeltetési szakfeladataihoz.
Javasolok egy olyan külső bizottsági tag megválasztását, aki építési ügyekben értékbecslési képességekkel rendelkezik.
Amennyiben Polgármester asszony a fenti javaslatot elfogadja, és annak megfelelően intézkedik, hajlandó vagyok a folyamatban lévő strand ügyek polgármesteri dokumentumainak előkészítését elvégezni addig is, amíg testületi döntés nem születik.
Mindenképpen kérem viszont, hogy önkormányzati képviselői jogkörben úgy Tamási Jánost, mint engem, minden, a stranddal kapcsolatos önkormányzati lépésről a jognyilatkozat létrejötte előtt a véleményalkotáshoz elegendő idővel tájékoztatni szíveskedjen.
Kérem továbbá, hogy Kristály Árpád javaslatát elfogadva, kezdeményezze a bérlőnél az értéknövelő beruházási keret terhére egy személy-számláló kiléptető kapu telepítését és üzemeltetését, mert az egyértelműen szolgálja a tulajdonos község érdekeit úgy a forgalom tisztánlátásával, mint az iparűzési adó ellenőrizhetőségével.

Leányfalu, 2001. április 23.

.....................
Dr Tóth Béla