Leányfalu Nagyközség
POLGÁRMESTERE számára

Fax: 383-363


Tárgy: Termálvíz szolgáltatási költségtrérítés

Tisztelt Polgármester Asszony!

A testületi ülésen szóban utalt rá, hogy megkötésre készítik elő az ez évi szolgáltatási szerződédést a CASTRUM Kft-vel. Mellékelten küldöm a múlt évben általam el- és előkészített dokumentumokat, mivel újabb konkrét információm nincs, és tudomásom szerint a helyzet nem változott.
Ismételten leszögezem, hogy a költségtérítés mértéke nem alku tárgya, a bérleti szerződés eléggé pontosan megfogalmazza, hogy a szolgáltatással kapcsolatosan közvetlenül felmerülő kölségeket számlázhatja a CASTRUM Kft. Termálvizet ingyen 100 em3/év mennyiségig kaphat a strand számára a CASTRUM. Többet akkor, ha mi nem tartunk külön igényt a kontingens fennmaradó részére. Tessék elolvasni a szerződést.

Leányfalu, 2001. ápr. 9. .
Dr Tóth Béla
ök. képviselő

1. Melléklet; levéltervezet (emlékeztetőül az egy évvel ezelőtti viszonyokra)

Tisztelt Simon Péter Úr!

A SzRT....... ügyvezetője, ...... úr ........-án azzal a panasszal fordult hozzám, hogy Önök nem szolgáltatnak számukra termálvizet.
A tulajdonos képviselője jogán felhívom szíves figyelmüket a közöttünk fennálló bérleti szerződés 8. pontjára, amely egyértelműen rögzíti a szerződésen kívüli termálvizet igénylők kiszolgálási kötelezettségét és a kiszolgálás körülményeit. Miután ezidáig felém nem jelezték ennek a közismerten rendszeres igény kielégítésének akadályát, felszólítom Önt, hogy haladéktalanul kezdjék meg a termálvíz kiszolgálását a Leányfalui Önkormányzat és a SzRT.... között kötött megállapodás szerint, melynek, mint tudomásulvevő szolgáltató, Ön is aláírója volt.
Természetesen a fent említett bérleti szerződési megállapodás ránk vonatkozó kötelezettségét mi teljesíteni fogjuk, miszerint a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeiket számla ellenében megtérítjük. A benyújtott számla tartalmát a kimutatható áramdíj, a naplózott munkaidő és a könyvelt bérköltség szerint kívánjuk ellenőrizni. Amennyiben a szivattyú áramdíján és a kiszolgálást lebonyolító gépész dolgozó effektív munkaidejének bérköltségén túl költségtérítést kívánna érvényesíteni, kérem, kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat.
Kérem továbbá, hogy a termálvízzel úgy gazdálkodjanak, hogy az a fent hivatkozott értékesítési jogunkat ne csorbítsa. Az Önök által tudomásulvett szolgáltatási megállapodások kimaradásáért felmerülő kárigényeket, mint a kár okozójára, Önökre fogjuk hárítani, és a közöttünk fennálló bérleti szerződés megszegéseként fogjuk kezelni.

Kelt, ..........................
polgármester
2000. V. 17. dr Tóth
2. sz. Melléklet
Véleményeltérés a leányfalui termálkút 2000. évi költségszámításával kapcsolatban:

A bérleti szerződés 8. pontjának ide vonatkozó szövegrésze: "A termálvíz szolgáltatás kapcsán igazoltan felmerülő költségeit a szolgáltató bérlő az önkormányzatnak közvetlenül havonta leszámlázza". A bemutatott számítás a strand kiszolgálásának költségeit sorolja fel, melyek jelentős része nem merül fel harmadik fél kiszolgálása során. Az alábbi kifogásainkat ennek szellemében emeljük.

ad 1.) Anyagköltségként azt a részt fogadjuk el, amely a kút talpa és a SzRT telepe között került felhasználásra, és egy éven belül elhasználódik. A későbbi viták elkerülése érdekében célszerű a felhasználást alkalmanként bemutatni, és számlázni.
ad 2) Vegyszer költség és vízvizsgálati díj a fent nevezett szakaszon tudomásunk szerint nem merül fel.
Az energiaköltségnél kérjük a származási alapadatokat megadni (múlt évi tény, vagy időszaki mérésből származtatott fajlagos érték, vagy névleges számítás)
ad 4) Kérjük megadni az előírás azonosító adatait.
ad 5) Az anyag és a munkabér jelentős hányada a karbantartásra fordítódik! Amennyiben a szivattyú nagyjavítás költségét kívánják itt érvényesíteni, kérjük a számlát bemutatni, és a felmerülési időszakot, valamint az az alatt kitermelt vízmennyiséget közölni.
ad 6) Az érintett szakaszon nincs tudomásunk CASTRUM KFT tulajdonú kútgépészeti berendezésről.
ad 7) A műszeres kútvizsgálat 5 évenként merül fel, kb. az itt szerepeltetett értékben.
ad 8) A termálvíz szolgáltatás kapcsán nem tartunk igényt szakértői közreműködésre.
ad 9) Az egyebet kérjük alkalmanként bemutatni és számlázni.
ad "Üzemi általános költség" -tételből legalább le kell választani a strandra jutó hányadot, de a bérleti szerződés ide vonatkozó mondata szerint ez nem számolható fel.
ad "Az éves kitermelendő víz": azoknál az adatoknál, ahol a viszonyítási alap az éves üzemeltetés, kérjük figyelembe venni, hogy a múlt évben a naplózott vízkivétel kiegészítve a "vízmérő hibás időszak" becslésével, 200 em3 körül volt.

Becslésünk szerint közelítőleg az alábbi költségek merülhetnek fel:

Közvetlen Éves Elszámolási
1. Anyag 50 eFt
2. Áramdíj 2 800 eFt
3. Munkabér költség 1 850 eFt
4. Vízkészlet használati díj 989 eFt
5. Szivattyú nagyjavítás (egy évre eső rész) 200 eFt
7. Kútvizsgálat (egy évre eső rész) 240 eFt

Viszonyítási vízmennyiség em3 7,5 200 140

Fajlagos költség Ft/m3 6,7 + 25,5 + 7 = 40

2000.05.18. Dr Tóth Béla