Leányfalu Nagyközség
Polgármestere
számára

Tárgy: strandprivatizáció, és Vadrózsa utcai munkálatok

Tisztelt Polgármester Asszony!

Kénytelen vagyok levélben fordulni Önhöz, mert nem akarom, hogy véleményem, mint már oly sokszor, későn, hatástalanul kerüljön a döntési fórumok elé. Mivel nem ismerem pontosan a terveit és a dolgok állását, lehet, hogy olyanról szólok, amivel nyitott kapukat döngetek, de inkább így legyen, mint későn. Ez a két ügy több viszonylatában súlyosabb annál, mintsem a képviselők néhány órás vitája hozhatna jó érdemi megoldást. Döntési helyzetbe kell hozni a képviselőket, ahhoz pedig megalapozott, hiteles információkra van szükség minden választható alternatíva vonatkozásában. Kívánatosnak tartanám a már időszerű falugyűlésen is a témák felvetését.

I. A strand eladása
- A testületi ülés meghívójához írásban mellékelni kellene legalább a Településfejlesztési Bizottság véleményét arról, hogy a megajánlott megoldás mennyire illik a korábban megfogalmazott fejlesztési koncepciókba, továbbá a Gazdasági Bizottság véleményét az értékek viszonyairól. Kívánatos lenne, ha ezeken a bizottsági üléseken a nem bizottsági tag képviselők is jelen lehetnének, aminek előfeltétele, hogy tudjanak az ülések időpontjáról. Az értékelemzésben tisztán kellene látnunk:
-- a telkek méretét és forgalmi értékét,
-- az építmények értékét, amiről van korábbról biztosítói becslés,
-- a strand-üzemelés üzleti értékét.
- Függőben van a termálkút sorsa, a Duna-part hasznosítása, a strand bővítési terület sorsa. Az utóbbira előnytelen volna a megajánlott ellenértékért opciós jogot biztosítani, mert az csak a falu fejlesztési lehetőségeit zárolja öt évre. Testületi ülés előtt ezekről is állásfoglalásokat kellene előkészíteni.
- A korábban többször vita-döntően hangoztatott elidgenítési korlátozásról is kérünk hitelt érdemlő nyilatkozatot.

II. Vadrózsa utcai munkálatok
A Képviselő testület döntött arról, hogy a DMRV Rt által készített szakvélemény esetleg szükséges kibővítéséről mondhatok véleményt. Polgármester Asszony oly nagyon szívén viseli a Testület döntéseit, hogy mivel a DMRV Rt szakvélemény az ígért időponttól több hetet késik, más tárgyalásra nem is hív, ill. hívat meg. Akkor, és azokról a dolgokról tudok, amikor ráerőltetem magam az eseményekre. Ilyenkor viszont a félretájékoztatások és szervezetlenségek miatt (mármint a Polgármesteri Hivatal részéről) finoman fogalmazva értelmetlenné válik a beavatkozásom. Csaknem hasonló a helyzet a hivatal műszaki előadójával, akinek véleményem szerint szerveznie kellene az egész ügymenetet. Nem tudok egyetérteni a tapasztalt munkamegosztási renddel.
A földtudományokban az információ soha nem eléggé konkrét, és még ezt is sokba kerül megszerezni. Ezért fontos lenne, hogy a különböző résztvevők a műszaki információkról folyamatosan legyenek tájékozottak és a folytatásról közösen kialakított vélemény alapján döntsenek. Ehhez egy személynek, aki érti a műveletek lényegét, szervezinie kellene az információáramlást és az egyeztető tárgyalásokat.

- 2 -

Polgármester Asszony szóban tájékoztatott arról, hogy egy minden résztvevővel (SYCONS Kft, Geofizikai Intézet, DMRV RT) tartandó tárgyalást tervez. A semminél jobb, de nem a legszerencsésebb ezt előkészítetlenül tenni. Három egymástól erősen elkülönülő dologról van szó. A pénzszerzés, ami a polgármester feladata lenne, hallomásom szerint nem érinti a Geofizikai Intézet embereit. A felmérés további részében a SYCONS KFT és a Geofizikai Intézet ellenérdekelt, mennyiségét tekintve ismerni kellene a már meglévőek műszaki értékét. A tervezés, kivitelezés kérdésében a SYCONS KFT és a DMRV RT ellenérdekelt, ugyanis, ha van pénz, a kivitelezés egy jelentős részét a DMRV RT is képes elvégezni, más kérdés, hogy melyik mennyiért. A SYCONS KFT mellett azért döntöttünk pályáztatás nélkül, mert valaki azt ígérte, hogy így biztosabban kapunk pénzt. Ezt a témát mások előtt szóba hozni, netán szavukon fogni őket, így lehetetlen.

Vélemény a SYCONS KFT előzetes tanulmányáról

Elöljáróban, nagyra értékelem gyors és szakszerű előzetes felmérésüket. Köszönet az ideiglenes vízelvezetési munkálatokért. A helyzetleírás és az előzetes feladatfelmérés egy pályázati beadványhoz elvileg elegendő lenne; a bírálóbizottságtól függ, hogy kellő mennyiségűnek látja-e a bemutatott bizonyítékokat. A mi cégünk ettől több műszaki információt szokott felsorakoztatni.
A javasolt megoldásban - amit természetesen bizonyára ők sem tartanak véglegesnek, de gondolatmenetüket nem ismerve, mielőbb egyeztetni kellene -, nem fektettek kellő súlyt a következőkre:
- a távoli jövőbeni mozgások mértéke, jellege, és ennek tükrében
- a közművek biztonságos elhelyezése,
- az úttest stabilitása (amit majd éveken át nehéz járművek is ráznak).
Ugyanakkor jelenleg általában túlzottnak vélem a dréncsövek hosszát. Már a felszíni adatokból is láthatóan más dréncső telepítési elrendezés lenne célszerű.
Összességében átcsoportosításokkal és a közművek kezelőinek segítségével lehet hogy elegendő lesz a becsült összeg. Nem esett szó azonban a sérült épületek sorsáról, tulajdonosaik kárenyhítéséről, hallgatunk a kiköltöztetettek jövőjéről, amit egy katasztrófa pályázatnak tartalmaznia kellene.
A mellékelt szakvéleményben lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, de mivel nincs rálátásom az ügyek menetére, mielőbb fel kell hívni a figyelmet ezekre a szempontokra is.

Leányfalu, 2000. VI. 1.

Dr Tóth Béla ök. képviselő

Melléklet: szakmai vélemény a Vadrózsa utcai munkálatokról

Szakmai vélemény a Vadrózsa utcai földmozgások következményeinek helyreállításához

Jelen vélemény alapja a helyszíni szemléken látottak és a SYCONS KFT első tanulmánya. Készítésének célja a felmérő munkák és tervezési koncepciók esetlegesen más szemléletű kiegészítése az önkormányzat, mint tulajdonos részéről.

I. A megmozdulás alapjának tekinthető agyagréteg helyzete
A nyugati oldalon a réteg valószínűleg magasan fut ki a vízmosásba (a magasról lezuhant tárgyakból is ítélve), a keleti peremen a 2212/2 hrsz. udvari szintje sem sérült, ugyanakkor a rombadőlt ház vastag beton járdája, egészen lent is, közel a hídhoz, feltorlódott.
Következtetések:
- a mozgás nem egyetlen síkon történt,
- a föld alatti vizek áramlási iránya bonyolultabb, és meghatározó volt,
- a mozgásban a homokréteg szerepe jelentős volt.
Következmények:
- fontos lenne a fúrásokban a kőzetek víztartalmát is meghatározni,
- a homokréteg vízvezető képességét meghatározni,
- a felső agyagréteg alatti rétegsort legalább néhány ponton megismerni,
- a sajtolt dréncsöveket nem lehet és nem kell mindenütt a vízmosás közepéig tervezni,
- a 2212/2 hrsz. ingatlan környékén más megoldásban kell gondolkodni.

II. A következő megszakadási lépcső jelei és kezelése
Az úttesten lefelé legalább a 18. sz.-ig határozottan, fölfelé a 33. sz. telek alsó sarkáig nyomokban látszanak az úttest hegy felőli szélében repedések. Ha igazolható, hogy itt is történt már elmozdulás, a lecsapoláson kívül, a felszíni vizek bejutásának megakadályozása mellett a visszaomlásból származó tömörödési mozgásoknak a közműveket károsan érintő hatását kezelni kellene.

III. A stabilizálódásig várható mozgások káros következményeinek elkerülése
1. A felsőbb helyzetű tömegek lejtő oldali megtámasztása akkor is meg fog szűnni, ha a szakszerű kitermelést és visszatömörítést elvégzik, ezért ezen munkálatok során; legalább ott, ahol védendő létesítmény van - út, épület -, az agyagrétegbe sarkantyúkat célszerű tenni, ami az elmozdulásra hajlamos felületekben a felülről jövő nyíróerőknek ellenáll, és a stabil agyrétegben kapaszkodik. A sarkantyúk szerepe a megszakadás felfelé való terjedésének megakadályozása. Az agyagréteg feletti magasságukat a védendő létesítmény védőpillérének kifutása kell, hogy meghatározza. Az agyagrétegbe merülő mélység meghatározásához az agyag kőzetmechanikai adatait célszerű megismerni.
2. A közműveket a megmozdult útszakaszon alagútba volna célszerű elhelyezni, a végaknáinál tömszelencés csatlakozásokkal. Az alagutat mindkét végen a még kisebb mértékben megmozdult úttest alá is ki kellene hajtani. Az alagút részben szolgálhatja a sarkantyú szerepét. Az alagút szerkezeténél a maximális engedékenység elvét kell alkalmazni.

Leányfalu, 2000. VI. 1.

Dr Tóth Béla bányamérnök,
szakértői igazolványok:
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Fk-I/742/1992: tájrendezés, bányakár
Magyar Bányászati Hivatal 240/1992; vízvédelem