A Leányfalu Termálfürdő Kft gazdasági adatainak értelmezése a kormányzati portálról letölthető éves beszámolók alapján2008

2009

2010

2011Előző igazgató

Jelen igazgatóMÉRLEG

Az adatok ezer forintban

A.

Befektetett eszközök

185 507

175 958

164 618

153 614

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

185 507

175 958

164 618

153 614

A tárgyi eszközök 2008-tól 30 Mft-al megrövidültek. Vagyonvesztés, vagy könyvelési fordulat?

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

7 516

17 134

12 450

28 246

A forgóeszközök 2008-hoz képest 20 Mft-al nőttek. Kérdés, az eszközök többi sorával együtt értelmezve: a szigorúbb elszámolású állóeszköz „fogyó”-eszközzé lett átkönyvelve?

I.

Készletek

697

404

82

480

II.

Követelések

3 902

9 917

6 141

20 978

A forgóeszközök 20 milliós növekedése zömében ezen a soron jött be 2011-ben. Befolyt már ez a kintlévőség? Mikor alakul át tárgyi eszközzé?

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

2 917

6 813

6 227

6 788

C.

Aktív idöbeli elhatárolások

12

3 784

434

487


Eszközök összesen

194 223

196 876

177 502

182 347

Az összes eszközállomány 2008-hoz képest most 12 Mft-al kisebb, miközben 2010-2011-ben a kiegészítő mellékletben 10,5 Mft beruházás van kimutatva, 2008-ban több, mint 20 Mft beszerzésről tudok. Kérdés: hová lett a vagyon? Különösen a 2010. évi 20 millió (a betörés csak 7-4=3)?


D.

Saját tőke

52 423

65 954

58 038

74 493

Azok számára jegyzem meg, akik nem szoktak hozzá az ilyen adatokhoz; a saját tőke növekedése itt a hosszúlejáratú hitel törlesztéséből adódik. Vesd össze az F/II. csökkenésével. A bank pénze itt alakul át a vállalkozás tőkéjévé, ami részben eszközként, részben pénzügyi alakban van jelen a természetben.

I.

Jegyzett tőke

3 000

3 000

3 000

3 000

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

III.

Töketartalék

IV.

Eredménytartalék

37 741

41 922

58 953

47 037

V.

Lekötött tartalék


7 500

4 001

8 000

VI.

Értékelési tartalék

VII.

Mérleg szerinti eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

E.

Céltartalékok

1 891
F.

Kötelezettségek

136 652

124 554

115 424

102 271

A 2008. évi hitelállományt a 2008. évi befektetett eszközökkel összevetve mindössze 185-136=50 Mft = kb. saját tőke eszközt apportáltak a Kft-hez, a többi (telkek, épületek, medencék, csőhálózat, kutak – szűken is félmilliárd) az önkormányzatnál maradt. A nem könyvelt önkormányzati tulajdonnak a felújítási alapját kellene tudni a strand által fizetendő bérleti díjból fedezni!!!

.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

117 000

104 001

91 000

78 000

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

19 652

20 553

24 424

24 271

A rövid lejáratú hitelek 2010-ben 4 Mft-al megugrottak. Tehát mondhatjuk,az önkormányzatot az új strandigazgató hitelből „támogatja”.

G.

Passzív idöbeli elhatárolások

3 257

6 368

4 040

5 583


Források összesen

194 223

196 876

177 502

182 347

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatásban azért 2009-et vegyünk viszonyítási alapnak, mert 2008-ban az önkormányzat adott a strandnak 7,1 Mft-ot.

I.

Értékesítés nettó árbevétele

162 508

176 205

165 181

183 469

A 2011-es árbevétel 2009-hez képest 4%-al nőtt, éppen a 2009. évi 7 Mft betörés miatti veszteséggel. Tehát az árbevételi teljesítmény nem fejlődött. A 2010 évi eredmény a biztosítótól kapott 4 millió ellenére 10 millióval gyengébb. A 2011 évi 20 milliós helyreigazítás viszont csak követelésben van meg! Lásd fent.

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

7 427

2 967

4 797

3 092

IV.

Anyagjellegü ráfordítások

73 875

80 957

85 986

95 967

Az anyagjellegű ráfordítások 2009-hez képest 18,5 %-kal magasabbak, feltehetően jelentős részben a feladatok vállalkozásba kiszervezése miatt.

V.

Személyi jellegü ráfordítások

48 455

47 913

57 931

43 542

Személyi jellegű ráfordítások 2009-hez képest csak 9 %-kal csökkentek, tehát a sokkal kisebb maradó létszám megkaphatta az előző megjegyzésből eredően hiányzó 9,5%-ot

VI.

Értékcsökkenési leírás

13 821

15 480

17 895

15 718

Előző évek 2-2 milliós növekedése helyett 2011-ben 2 Mft-al zuhant. Ez így 4 MFt amortizációhoz tartozó eszköz elvesztését jelenti természetben, 2011. évben.

VII.

Egyéb ráfordítások

6 285

7 157

9 356

7 254


Közvetetlen üzemköltségek

128 615

136 027

153 273

146 763

2009-hez képest 10 millóval nőtt, 2010-ben 17-el, (8 illetve 13 %)


Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

27 499

27 665

-1 190

24 080

(Megjegyzés: itt a bizonyíték arra, hogy jól becsültem meg 2002-ben, a megalakítandó Kft életképességi vitájában, hogy legalább 20 Mft nyereséget hozni kell tudnia a strandnak. A tiszta nyereség a hitelek miatt gyengébb.)

I.

Pénzügyi müveletek bevételei

11

13

189

292

IX.

Pénzügyi müveletek ráfordításai

15 341

12 183

6 456

7 792

B.

Pénzügyi müveletek eredménye

-1 533

-1 217

-6 267

-7 500

C.

Szokásos vállalkozási eredmény

12 169

15 495

-7 457

16 580

A 2010. év 16+7+4=27 millió teljesítmény csökkenéssel károsította meg a falut. A 4 millió nem az igazgató teljesítése, a biztosító adta. A 2009-es év teljesítménye, ha nem lett volna betörés, 23,5 Mft nyereséggel zárt volna. Tehát a 2011. év teljesítménye 7 millióval gyengébb 2009-nél.

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

Rendkívüli eredmény

E.

Adózás elötti eredmény

12 169

15 495

-7 457

16 580

XII.

Adófizetési kötelezettség

487

1 963

459

124

F.

Adózott eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

G.

Mérleg szerinti eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

2008 és 2009 évek nyereség teljesítése együtesen 25 Mft (+7 az ellopott) , a 2010 és 2011 éveké 8,5 Mft (-4 a kárenyhítés)
ADATOK A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEKBŐLFolyó évben aktivált beruházások4 841

5 899bérelt ingatlanhoz kapcsolódóan2 896

2 978egyéb berendezés1 945

2 921A kiegészítő mellékletek többi részlete alapján én nem tudok következtetésekre jutni, ezért nem is terhelem vele az olvasót.


A Leányfalu Termálfürdő Kft gazdasági adatainak értelmezése
a kormányzati portálról letölthető éves beszámolók alapján


Az itt felsorolt megállapításokat kérem, hogy inkább kérdésnek tekintsék kedves olvasóim, mintsem tényszerű megállapításnak. Lehet, ha kellő részletességű kimutatást látnánk, ezekre a kérdésekre benne volna a válasz. Tekintsék ezeket olyan kérdéseknek, amit egy jó gazda módjára ténykedő tulajdonos feltenne a gazdatisztjének.

Továbbá kérem olvasóimat,legyenek figyelemmel arra, hogy a két év során 20 MFt körüli veszteség keletkezett, az, hogy több kérdésben összességében sokkal több hiány fogalmazódik meg, az abból adódik, hogy ugyanazon hiány különböző részeinek oka különböző sorok ellentmondásaiból más-más kérdésként merül fel.

Nézzük, mit lehet kiolvasni a számokból!
Fontossági sorrendben. Itt csak összefoglalóan, a fenti táblázatban számszerűen bizonyítva.

A faluban nagyon ritkán lehet az utcán a strand gazdasági ügyeiről szót hallani. Ehhez képest sokkalta többször hallottam idén, hogy "már nyereséges!". A "kézzel fogható" (mérleg szerinti) nyereség 2008. és 2009. évben 25 MFt volt, a jelen igazgató által gazdálkodva 2010. és 2011-ben 8,5 (-4 a biztosítói kárenyhítés)=4,5 MFt. Az én olvasatomban két év alatt a falu elveszített 20,5 millió forintot.

A képviselő-testületi megnyilvánulásokból árad az idén, hogy a strand a falu "támogatója" (mert kisegíti kölcsönnel, mert máshonnan már nem kapna). A fürdő rövid lejáratú hitelállománya 2011-ben 24 MFt-volt. Igaz, csak 4 millióval több, mint az előző igazgatóé. Tehát a fürdő hitelből adakozik! Ami mögött a mi adónk áll készfizető kezességet! Nem árt tudni, hogy könyvelési oldalról a mérleget, eredménykimutatást nem befolyásolja a hitel. Normális esetben gyarapodás oldalon megnő az eszközállomány, kiadási oldalon a kötelezettség. Azonban a hitelt a jövőben kell törleszteni! A jövőbeli eredményesség terhére. Kamatostul. Amiről legközelebb jövő év májusában láthatunk hiteles kimutatást.

Mondhatnánk, a 24 MFt rövid lejáratú kötelezettség a 21 MFt követelést kénytelen fedezni. Mondhatnánk, ha a követelés nem a 2010 évi 6 millióról ugrott volna ide. Mondhatnánk, ha közben a tárgyi eszközök csökkenése nem volna hasonló mértékű. A részletesebb elemzéshez vegyük figyelembe, hogy ha a követelésből levesszük az önkormányzatnak adott 10 milliót, akkor a vevők 10 millós tartozása az árbevételben le van könyvelve. A nyereségkimutatást szépítve. Azaz az árbevétel ezen 10 milliója kockázattal terhelt, nem biztos, hogy valódi bevételt képez.

A közvetlen üzemköltségek 2009-hez képest szépen, ütemesen nőttek. 2010-ben 13%-al, 2011-ben 8%-al. Az árbevételi teljesítmény viszont 2011-ben a 2009. évivel azonos (ha a betörés miatti 7 MFt-ot figyelembe vesszük), 2010-ben 11+7 millióval kevesebb volt. Netán az árbevétel elmaradás is a korábbiak bűne? Mert költségoldalon sokszor ezzel mentegetőztek. Megjegyzem, az árbevétel növelését nem a belépőjegyek árnöveléséből kell elvárni, hanem látogatottság és szolgáltatások bővülése révén. 2008-ban több, egy éven belül megtérülő beruházást is megléptünk. De, hogy konkrétabb példát hozzak: itt jelenik meg, hogy nagyvonalúan le lett rázva a parkoló automata üzemeltetése, a faházaknak a bérbeadása. Nem olyan egyszerű ekkora tételek pótlása (durván 3+1,5 millió).

Az eszközök mozgásáról nehéz ezen számok alapján objekív képet kapni, mert az időszakban önkormányzati elvárások szerint is átcsoportosítások voltak, zavaróan jelentkezik itt a betörés terhe és a biztosítói kártérítés is. De külső szemlélő számára elgondolkodtató a tárgyi eszközök fokozatos leépülése. 4 év alatt 30 MFt-al, és a "puhább" forgóeszközökbe átvezetése 4-ről 20 millióra. Miközben a kiegészítő mellékletek szerint 2010. és 2011. évek révén a tárgyi eszközöknek 10,5 millióval gyarapodniuk kellett volna. Engem, mint tulajdonost az is aggaszt, hogy
- a valós eszközvesztés szolgáltatás romláshoz vezethet,
- a könyvelt eszközvesztés az amortizáció csökkentéséhez, azaz az állagmegóvás csökkentéséhez vezet (feltehetően a nyereségkimutatás szépítése érdekében)
- közben a háttérben Damoklész kardjaként lebeg a sokkal nagyobb önkormányzati tulajdonban hagyott eszközállomány állagromlása, aminek ellentételezésére mindössze az a néhány milliócska utal a kiegészítő mellékletben. És hely hiányában itt nem beszélek a bérleti szerződés olyatén módosításáról, ami tovább rontott ezen a helyzeten (Klikk ide!)

Az anyagjellegű ráfordítások 2011-ben az előző évtől 10 MFt-al (12%) lettek magasabbak. Feltehetően döntő részben a külsős vállalkozásokba megindított kiszervezés miatt. Azt lehetne mondani, hogy ezzel szemben áll a személyi jellegű ráfordítások 14,5 millióval való csökkentése. Lehetne mondani, ha az addig 48 millión stabilizált személyi jellegű kiadást az új igazgató 2010-ben 10 millióval (21 %) előre meg nem növelte volna. Ha ezt a "megelőlegezést" figyelembe vesszük, akkor a kiszervezés "eredményét" -5,5 millióról indulva kellene magyarázni (normális tulajdonosok számára a kiegészítő mellékletben). Tehát első közelítésben a kiszervezés haszna a vezetők, a könyvelő munkájának csökkenésében jelentkezett, a falu zsebére. Lehetséges, hogy ezen belül a Kft-ben maradtak alkalmazotti bérei jelentősebben növekedhettek.

Az értékcsökkenési leírás évi két milliós növekedése (normálisan a bővülő eszközállomány révén) 2011-ben 2 milliós csökkenésbe fordult. Tehát itt is látszik, hogy a korábbiakhoz képest a 4 MFt amortizáció mintegy ötszörösét kitevő eszközállománynak a fenntartási biztosítéka került ki a könyvelésből.

Vissza a blogba.